Καταστατικό

Άρθρα 1-5

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Φ.Ε.»
Άρθρο 1ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
1. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Φ.Ε.», το οποίο προήλθε από το Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ Φ.Ε.», το οποίο ιδρύθηκε την 11.03.2006, με έδρα το Δήμο Πυλαίας του νομού Θεσσαλονίκης.

2. Το Σωματείο έχει δική του σφραγίδα και σήμα που αναγράφει την ανωτέρω επωνυμία και τοποθετείται σε όλα τα έγγραφα του Σωματείου.

Άρθρο 2ο : ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Σκοποί του Σωματείου είναι: α) η ηθική, επικοινωνιακή και με κάθε άλλο πρόσφορο και άμεμπτο μέσο στήριξη, συνδρομή και ενίσχυση εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, αθλητικών και κάθε είδους δραστηριοτήτων των Αρσακείων Σχολείων β) η σύσφιξη των σχέσεων των μελών του Σωματείου.

Άρθρο 3ο : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Α. Εγγραφή μελών
1. Μέλος του Σωματείου μπορεί να γίνει, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όποιος είναι απόφοιτος του Δημοτικού, Γυμνασίου ή Λυκείου του Αρσακείου Θεσσαλονίκης.
2. Προϋποθέσεις εγγραφής ως μέλους του Σωματείου είναι οι εξής:
α. Ρητή αποδοχή του καταστατικού του Σωματείου, με την αίτηση εγγραφής.
β. Εκπλήρωση των ταμειακών υποχρεώσεων του υποψήφιου μέλους, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 6 του παρόντος.
Β. Διαγραφή μελώνΜέλος διαγράφεται από το Σωματείο μετά από απόφαση του Δ.Σ. όταν:
1. Δεν τακτοποιήσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 6 του παρόντος, για δύο συνεχόμενα έτη.
2. Συμπεριφερθεί κατά τρόπο, που, κατά την κρίση του Δ.Σ., δεν αρμόζει στα μέλη του Σωματείου.

Άρθρο 4ο : ΔΟΚΙΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
1. Δόκιμο μέλος είναι όποιος υποβάλλει αίτηση για να καταστεί τακτικό μέλος, επί ένα (1) έτος μετά την υποβολή της αίτησης. Το δόκιμο μέλος, μέχρι την αυτοδίκαιη (με τη συμπλήρωση του έτους) απόκτηση της ιδιότητας του τακτικού μέλους, έχει όλα τα δικαιώματα και τις όλες τις υποχρεώσεις του τακτικού μέλους και παρίσταται στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς όμως να έχει το δικαίωμα του εκλέγειν (δικαίωμα ψήφου) και του εκλέγεσθαι.
2. Επίτιμο μέλος ανακηρύσσεται με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. φυσικό πρόσωπο που έχει ποικιλοτρόπως συμβάλλει σημαντικά στην προαγωγή των σκοπών του σωματείου. Το επίτιμο μέλος απολαύει όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια που απορρέουν από την ιδιότητα του τακτικού μέλους, χωρίς να υπέχει οποιαδήποτε οικονομικής φύσεως υποχρέωση, και μετέχει στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς όμως να έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Άρθρο 5ο : ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
1. Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται οποτεδήποτε να αποχωρήσουν από το Σωματείο. Η σχετική δήλωση είναι "αναιτιώδης", γίνεται εγγράφως και απευθύνεται προς το Δ. Σ. του Σωματείου, που υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το βιβλίο των μελών.
2. Στα αποχωρούντα ή διαγραφόμενα μέλη δεν επιστρέφεται η συνδρομή τους ή η εφάπαξ εισφορά εγγραφής τους και γενικά οποιαδήποτε τακτική ήέκτακτη εισφορά έχει καταβληθεί ή η οποιαδήποτε συνεισφορά στην εν γένει περιουσία του Σωματείου.

Άρθρα 6-10
Άρθρα 11-15
Άρθρα 16-20
Άρθρα 21-23